Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin Przewozu Osób

Decydując się na korzystanie z usług Mąka Andrzej – Przewóz osób zaprzęgiem konnym za pośrednictwem strony internetowej www.kuligbukowinatatrzanska.pl automatycznie akceptują Państwo warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na warunki określone w Regulaminie, prosimy o niedokonywanie rezerwacji miejsc online.

§1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług przewozu osób zaprzęgiem konnych świadczonych przez Mąka Andrzej – Przewóz osób zaprzęgiem konnym z siedzibą w  (34-530 Bukowina Tatrzańska), ul. Kościuszki 130, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 7361466002, REGON: 490781940,(zwany dalej: „Andrzej Mąka” lub „Usługodawcą”).
2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej należącej do Andrzeja Mąki umieszczonej pod adresem www.kuligbukowinatatrzanska.pl.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Andrzeja Mąkę drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2
Definicje

 1. Usługodawca – Andrzej Mąka
 2. Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem
  www.kuligbukowinatatrzanska.pl, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Andrzeja Mąkę.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Andrzeja Mąkę.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Andrzeja Mąkę drogą elektroniczną polegające na dokonaniu rezerwacji online przewozu zaprzęgiem konnym ul. Długa 124, Bukowina Tatrzańska.
 5. Umowa – umowa rezerwacji miejsc na przewóz osób zaprzęgiem konnym zawierana online pomiędzy Usługobiorcą a Andrzejem Mąką.
 6. Przewóz osób zaprzęgiem konnym – start zlokalizowany przy ul. Długa 124 w Bukowinie Tatrzańskiej. Przewóz polega na przewiezieniu osób zaprzęgiem konnym zgodnie z zakupionym pakietem drogą elektroniczną.

§3
Usługi

 1. Andrzej Mąka świadczy za pomocą Strony internetowej Usługi rezerwacji online miejsc na przewóz osób zaprzęgiem konnym.
 2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej w zakładce
  „Strona główna” (w tym m.in. nazwy, logotypy i cenniki) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do Andrzeja Mąki lub właściciela Strony internetowej i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Usługobiorcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na Stronie internetowej informacje lub narzędzia.

§4
Zawarcie i warunki Umowy
Ustawowe oraz umowne prawo odstąpienia od Umowy

 1. Usługobiorca może korzystać z Usług dostępnych przez Stronę internetową z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w §5 Regulaminu oraz pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter wiążącego porozumienia pomiędzy Andrzejem Mąką a Usługobiorcą oraz określają podstawy prawne i warunki Umowy.
 3. Stronami Umowy są Usługobiorca oraz Andrzej Mąka. Usługobiorca niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując zaś warunki niniejszego Regulaminu przejmuje na siebie odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy. Zabrania się Usługobiorcy zawierania Umowy lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu Umowy z użyciem fałszywego lub cudzego imienia lub nazwiska, z wykorzystaniem fałszywej bądź cudzej karty kredytowej lub cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.
 4. Warunkami zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu rezerwacji miejsca na przewóz osób zaprzęgiem konnym poprzez wybór kryteriów rezerwacji, kompletne wypełnienie danych Usługobiorcy, akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty rezerwacyjnej.
 5. Proces rezerwacji miejsca na przewóz osób zaprzęgiem konnym wymaga:
  a) wejścia przez Usługobiorcę na Stronę internetową;
  b) określenia przez Usługobiorcę na głównej stronie Strony internetowej terminu i rodzaju rezerwacji, tj. daty przewozu oraz pakietu
  c) po wprowadzeniu danych, o których mowa w lit. b) powyżej i wciśnięciu pola w kalendarzu, Usługobiorca jest informowany o wysokości opłaty za rezerwację miejsca (podana cena stanowi cenę brutto, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane inaczej), po czym Usługobiorca akceptuje wprowadzone dane, wybór pakietu oraz wysokość opłaty rezerwacyjnej wciśnięciem pola „Zarezerwuj”;
  d) następnie Usługobiorca wprowadza dane osobowe, tj. imię, nazwisko,
  adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
  e) Usługobiorca przystępując do procesu rezerwacji miejsca wyraża
  zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail informacji
  związanych z wykonaniem przez Andrzeja Mąkę Usługi;
  g) następnie proces rezerwacji wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz
  opcjonalnie wpisania kodu rabatowego;
  h) po wprowadzeniu danych, o których mowa w lit. d) – h) powyżej i wciśnięciu pola
  „Kupuję” Usługobiorca przekierowany zostaje na stronę internetową systemu
  płatności online, którego operatorem jest Centrum Elektronicznych Usług
  Płatniczych PayPro sp. z o.o (nazwa handlowa Przelewy24)
  i) Po akceptacji regulaminu usługi Przelewy24 Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu
  płatności. Płatności za rezerwację miejsca Usługobiorca może
  dokonać przelewem elektronicznym bądź kartą obsługiwaną przez usługę Przelewy24.
  Opłata za rezerwację miejsca online obliczana jest automatycznie na
  podstawie danych, które Usługobiorca wprowadza do formularza rezerwacji;
  j) po prawidłowym dokonaniu opłaty za rezerwację miejsca na podany
  przez Usługobiorcę adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem dokonania zakupu miejsca oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.
 6. Moment zawarcia Umowy następuje w chwili prawidłowego dokonania przez
  Usługobiorcę opłaty za rezerwację miejsca.
 7. Dowód rezerwacji miejsca przez Usługobiorcę stanowi wiadomość elektroniczna lub wydrukowane potwierdzenie zakupu. Brak może spowodować niewpuszczenie Usługobiorcy na przewóz zaprzęgiem konnym.
  Powyższe nie stanowi podstawy do zwrotu uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty
  rezerwacyjnej.
 8. W następstwie zawartej Umowy Andrzej Mąka zobowiązany jest do zapewnienia Usługobiorcy dostępności miejsc na przewóz osób w okresie wskazanym w zawartej Umowie rezerwacyjnej. Poprzez wejście na sanię przez Usługobiorcę dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługobiorcą a Andrzejem Mąką umowy o korzystanie z miejc zgodnie z regulaminem Przewozu Osób. Regulamin Przewozu Osób dostępny jest na stronie internetowej www.kuligbukowinatatrzanska.pl. Zawierając Umowę rezerwacyjną Usługobiorca akceptuje warunki regulaminu Przewozu Osób.
 9. Usługobiorca na podstawie Umowy uprawniony jest do skorzystania z Przewozu Osób w godzinach wskazanych w procesie rezerwacji.

§5
Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej oraz korzystanie z Usług możliwe jest
  pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących
  wymagań technicznych:
  • Dostęp do sieci Internet,
  • Konto e-mail,
  • Przeglądarka sieci Web zgodna z HTML5 z obsługą TLS,
  • Czytnik plików PDF,
  • Drukarka o rozdzielczości minimum 600 dpi (punktów na cal) z możliwością
  wydruku formatu A4 na białym papierze, drukująca w sposób czytelny,
 2. Andrzej Mąka nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają bądź utrudniają mu korzystanie ze Strony internetowej.

§6
Odpowiedzialność

 1. Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony internetowej (w tym z Usług świadczonych
  drogą elektroniczną) w celu naruszającym obowiązujące przepisy prawa, postanowienia
  Regulaminu lub dobre obyczaje.
 2. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do Andrzeja Mąki informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 3. Andrzej Mąka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony
  internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. O ile nie zostało to wskazane wyraźnie inaczej to prezentowane na Stronie internetowej
  materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
  cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

§9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać na adres e-mail: FIAKIER.KULIG@WP.PL lub pocztą na adres: Andrzej Mąka, 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 124, w terminie 7 dni od daty ujawnienia się przyczyn reklamacji.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w języku polskim.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje w zakresie następujących danych Usługobiorcy składającego reklamację: a) imię i nazwisko podane podczas procesu rezerwacji; b) adres poczty elektronicznej bądź adres zamieszkania i adres do korespondencji; c) przedmiot reklamacji; d) dokładny opis reklamowanej Usługi; e) przyczynę reklamacji.

4. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu, regulaminu Przewozu Osób i/lub przepisów obowiązującego prawa, nie będę uwzględniane. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami odpowiedzialność Andrzeja Mąki ograniczona jest do szkody rzeczywistej wyrządzonej z winy umyślnej.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Andrzeja Mąkę w terminie 21 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji. 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą.

7. Powyższe zapisy nie naruszają ustawowych praw konsumentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

8. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się z decyzją Usługodawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę na drogę sądową.

9. W przypadku wystąpienia sporu, Usługobiorca będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia z Usługodawcą, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie internetowej i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym przedmiocie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnie zmian postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego, o czym powiadomi Usługobiorcę poprzez publikację na Stronie internetowej. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie dokonania rezerwacji miejsca przez Usługobiorcę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Regulamin odstąpienia od zakupu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD ZAKUPU
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej
kuligbukowinatatrzańska.pl:

 • w ciągu godziny od dokonania zakupu – jeżeli dzień zakupu to ten sam dzień co termin rezerwacji miejsca .
 • do godziny 10:00 w przeddzień rezerwacji


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład:

 • pismo wysłane pocztą, na adres:  34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 124 lub
 • oświadczenie przesłane pocztą elektroniczną, na adres: fiakier.kulig@wp.pl. Jeżeli
  skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania
  informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
  dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy.
  W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
  w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej
  umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
  przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
  rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.